Kategorie obrazů
 
Právo na vrácení zboží

Poučení o odstoupení od smlouvy


Právo odstoupit od smlouvy

Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední zboží.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás
artgeist Sp. z o. o.
ul. Stargardzka 2a
54-156 Wroclaw
Polska
email: [email protected]

musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese
artgeist Sp. z o. o.
ul. Stargardzka 2a
54-156 Wroclaw
Polska
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


— Adresát:
artgeist Sp. z o. o.
ul. Stargardzka 2a
54-156 Wroclaw
Polska
email: [email protected]

— Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

— Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

— Jméno spotřebitele/spotřebitelů

— Adresa spotřebitele/spotřebitelů

— Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

— Datum

(*) Nehodící se škrtněte.